Netcentrisch werken in de Openbare Orde & Veiligheid

Hoewel op diverse werkgebieden de principe van netcentrisch werken verschillend worden toegepast is één ding glashelder: informatie is de allesbepalende factor voor succesvol opereren. Het op intelligente wijze gebruiken van informatie dwars door organisaties heen heeft grote gevolgen voor die organisaties en voor hun partners.

Netcentrisch werken is een concept dat van grote invloed is op het uitvoeren van vrijwel alle processen van operationeel gerichte organisaties, dus ook in openbare orde & veiligheid. Gedragsverandering van mensen, aanpassingen aan systemen en innovaties in werkprocessen zijn bepalend voor het succesvol introduceren van netcentrisch werken.

De strategie van organisaties in de openbare orde & veiligheid moet er op gericht zijn snel en gericht te kunnen reageren op ieder verzoek, eis, bedreiging of kans. De enige succesvolle implementatie van deze strategie is informatie het kloppend hart van de organisatie te laten zijn. Het proces dat naar die situatie leidt staat bekend als IT-enabled change.

Netcentrisch werken

Binnen het concept van netcentrisch werken is er op informatie-niveau sprake van integratie tussen de verschillende domeinen: het bestuurlijke, het operationele en het mobiele domein. Zij werken met en delen dezelfde informatie via het principe van enkelvoudige opslag – meervoudig gebruik. Rollen en autorisaties bepalen wie welke informatie in welke vorm tot zijn beschikking heeft en welke bewerkingen de gebruiker er op kan uitvoeren. Slimme sensoren maken ook deel uit van het informatienetwerk.
Het bereiken van een dominante informatiepositie vereist de beschikbaarheid van technische infrastructuur die de juiste informatie op het juiste moment in het juiste formaat bij de juiste mensen of systemen aflevert.

Informatie delen

Delen van informatie staat centraal in de netcentrische werkwijze. Delen vereist een attitude bij mensen en organisaties die er niet vanzelfsprekend is. Vertrouwen in elkaars competenties vormt de basis. Andere belangrijke factoren om te komen tot optimale samenwerking dor het delen van informatie zijn:

 • de overtuiging overbrengen aan alle betrokkenen dat delen bijdraagt aan succes;
 • nieuwe informatie direct distribueren, daarna pas bewerken;
 • een omgeving creëren waarin op de juistheid en betrouwbaarheid van informatie kan worden vertrouwd;
 • zorgen dat er geen overdaad aan niet-relevante informatie ontstaat;
  goede procedures voor informatiemanagement inregelen.

Als die basis er is en mensen en organisaties daadwerkelijk informatie delen zal de effectiviteit direct omhoog gaan als gevolg van het feit dat beslissingen op meerdere plaatsen parallel genomen worden. Doordat er een breed gedeeld operationeel beeld is zullen die beslissingen en daar uit resulterende activiteiten zich onderling synchroniseren. Hiërarchie is daarbij niet de bepalende factor.

Drivers

De drivers achter de transitie naar een netcentrische werkwijze voor openbare orde & veiligheid zijn divers:

 • Het belang van het handhaven en bevorderen van openbare orde en veiligheid neemt toe. De samenleving verandert snel en de effecten van die veranderingen op onze veiligheid zijn groot.
 • Operaties beperken zich zelden tot een klein gebied of een enkele discipline. Samenwerken met andere organisaties moet soepel en eenduidig verlopen.
 • Bestuurders, burgers en media stellen steeds hogere eisen aan de tijdigheid, kwaliteit en transparantie van de informatie die zij krijgen.
 • In complexe, dynamische situaties moet het aantal fouten en de ernst van de gevolgen ervan zoveel mogelijk beperkt worden.
 • Mobiele toepassingen vergroten de slagkracht van organisaties, zoals het bedrijfsleven overtuigend laat zien.

Geografische informatie

Geografische informatie is van cruciaal belang voor netcentrisch werken in de openbare orde & veiligheid. Geografie verbindt; zowel professionals als het grote publiek begrijpen informatie op een kaart beter en sneller dan tekst, tabellen of grafieken. Kaarten zijn bij uitstek geschikt om trends in tijd en plaats te tonen. Geografie maakt verhoudingen en verbindingen tussen gebieden en gebeurtenissen beter duidelijk dan iedere andere expressievorm. Een kaart is de beste basis voor het opbouwen, presenteren en interpreteren van een common operational picture. Voor de collega’s die in het hart van de operatie zitten, buiten het commandocentrum of de meldkamer, is een kaart het beste vertrekpunt voor het verkrijgen van situational awareness. Dat is op zijn beurt de beste basis voor het plannen en uitvoeren van acties.
Het verkrijgen van de best mogelijke informatie staat centraal in netcentrisch werken. Geografische informatie op zijn beurt vormt de basis van de best mogelijke informatiepositie voor de gehele organisatie en voor de partners in de keten.

Functionaliteit

Bij het opbouwen van een netcentrische operatie dienen de competenties van mensen en de functionaliteiten van ICT-systemen centraal te staan in plaats van specifieke technologie. Ontwikkelingen in de techniek volgen elkaar in hoog tempo op. Het uitwisselen van gegevens tussen systemen verandert daarmee ook doorlopend. Alleen systemen die op open standaards zijn gebaseerd kunnen veranderingen in de techniek blijvend ondersteunen. Een deel van de functionaliteit dienst gericht te zijn op het verrijken van data tot waardevolle informatie, met een balans tussen mens en algoritme.

Geo-platform

Organisaties binnen het domein openbare orde en veiligheid die netcentrisch werken zullen geografische informatie in de volle breedte en op alle niveaus gebruiken. Voor een geografisch informatiesysteem (GIS) betekent dit dat het over zeer rijke functionaliteit moet beschikken. Inwinnen, analyseren, bewerken, presenteren en delen van geo-informatie op alle technologieplatforms behoort tot de minimale eisen van een netcentrisch GIS. Organisaties in de openbare orde & veiligheid die netcentrisch werken of dat willen gaan doen hebben geen geo-systeem nodig, maar een geo-platform van een krachtige leverancier die in staat is tegemoet te komen aan alle functionele eisen, op alle in de sector gangbare platforms en die blijvend innoveert.

Trusted partnership

Netcentrisch werken eist niet alleen veel van organisaties in openbare orde & veiligheid, maar ook van de partners die met die organisaties werken. Die partners zijn collega’s in andere geografische gebieden, organisaties in de veiligheidsketen, andere overheden, onderzoeksinstellingen en het bedrijfsleven. In het bijzonder de laatste twee hebben een belangrijke rol in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de eisen en wensen van de OOV-sector. Een traditionele opdrachtgever-leverancier relatie gaat niet tot succes leiden; er dient een op vertrouwen gebaseerd partnership tussen organisaties in de sector en private marktpartijen te zijn. Op basis van dat vertrouwen kunnen zij samen innovatieve toepassingen ontwikkelen die aansluiten bij de realiteit van de operatie en tegelijkertijd state-of-the-art zijn.
Het is een illusie te denken dat de bovenstaande doelstellingen alleen te bereiken zijn met (duur) maatwerk. Integendeel, het is verstandig zo veel mogelijk gebruik te maken van commercieel verkrijgbare standaardsystemen. Dat is goedkoper, sneller te realiseren en er is een behoorlijke zekerheid dat leveranciers hun producten laten aansluiten bij de industriestandaards en de stand van de techniek. Een voorwaarde is dat er daadwerkelijk sprake is van een evenwaardige verhouding tussen de sector en de industrie, waarin een zo vrij mogelijke uitwisseling van ideeën plaatsvindt.